DAN KYU EXAMINATION


SHODAN
KIHON
* ZENKUTZU DACHI GEDAN BARAI
JUN ZUKI SANBON ZUKI (1 JODAN + 2 CHUDAN)
GYAKU ZUKI SANBON ZUKI (CHUDAN + JODAN + CHUDAN)
AGE UKE-GEDAN BARAI-GYAKU ZUKI
CHUDAN SOTO UDE UKE - ENPI - URAKEN - GYAKU ZUKI
(ZENKUTSU-KIBADACHI-ZENKUTSU)
UCHI UKE - KIZAMI ZUKI - MAEGERI - GYAKU ZUKI
*KOKUTSU DACHI KAMAE
SHUTO UKE-KIZAMI GERI-NUKITE
*ZENKUTZU DACHI GEDAN BARAI
MAEGERI - MAWASHIGERI - GYAKUZUKI - GEDAN BARAI
GEDAN BARAI - MAEGERI - KEKOMI - GYAKUZUKI - GEDAN BARAI
*KIBA DACHI
YOKO KEAGE
YOKO KEKOMI
KUMITE
JIYU IPPON KUMITE
JODAN + CHUDAN + MAEGERI (02)
KEKOMI + MAWASHIGERI + USHIRO GERI (01)
KATA
SHITEI KATA (FROM HEIAN SHODAN - TEKKI)
TOKUI KATA BASSAI / KANKU / JION / EMPI / JITTE
NIDAN
KIHON
* JIYU KAMAE
KIZAMI ZUKI, MAEGERI, JUNZUKI
AGEUKE (STEPBACK) MAEWASHIGERI (STEP FORWARD) URAKEN, JUNZUKI
* FUDODACHI KAMAE
JUNZUKI (5 STEPS FORWARD)
SANBON ZUKI (STEP BACK), YAKOZUKI (ZENKUTSUDACHI), JUNZUKI
* ZENKUTSU DACHI
MAEGERI, MAWASHIGERI (03 TIMES), MIGI, HIDARI
MAWASHIGERI, YOKOGERI KEKOMI (03 TIMES), MIGI, HIDARI
BALANCE: MAEGERI, YOKOGERI KEAGE, USHIRO GERI
KUMITE
JIYU IPPON KUMITE
JODAN + CHUDAN + MAEGERI (02)
KEKOMI + MAWASHIGERI + USHIRO GERI (01)
KATA
SHITEI KATA BASSAIDAI, KANKUDAI, JION, EMPI, JITTE
TOKUI KATA HANGETSU, TEKKI NIDAN, BASSAISHO, GANKAKU, KANKUSHO
SANDAN
KIHON
* SHIZENTAI KAMAE
HIDARI
(03 TIMES)
FUDODACHI JUNZUKI (STEP FORWARD)
FUDODACHI GEDANBARAI, ZENKUTSUDACHI YAKOZUKI (STEP BACK)
ZENKUTSU DACHI AGEUKE (STEP FORWARD)
KOKUTSUDACHI SHUTOUKE (STEP BACK)
KIBADACHI EMPI (STEP RIGHT)
NEKO ASHI DACHI HIDARI GEDANBARAI (LEFT)
SANSHIN DACHI MAWASHI UKE (RIGHT)
SANSHIN DACHI MAWASHI UKE (STEP FORWARD)
MIGI
OTHER SIDE (03 TIMES)
* FUDODACHI KAMAE
JUNZUKI (5 STEPS FORWARD)
SANBON ZUKI (STEP BACK), YAKOZUKI (ZENKUTSUDACHI), JUNZUKI
* JIYU KAMAE
BALANCE
MAEGERI, YOKOKEAGE, YOKOKEKOMI, MAWASHIGERI, USHIROGERI
(03 TIMES, HIDARI, MIGI)
* KIME WAZA (KIZAMI ZUKI, YAKOZUKI)
KUMITE
JIYU IPPON KUMITE / SHOBU IPPON KUMITE
KATA
SHITEI KATA BASSAIDAI, KANKUDAI, JION, EMPI, JITTE, SOCHIN, TEKKI SANDAN, JIIN, CHINTE, NIJUSHIHO
TOKUI KATA (CHOOSE ONE OF THE 26 OFFICIAL KATAS)
GODAN
KIHON
* SHIZENTAI KAMAE
HIDARI
(03 TIMES)
FUDODACHI JUNZUKI (STEP FORWARD), ZENKUTSU DACHI YAKOZUKI,…
… FUDODACHI KIZAMIZUKI YODAN.
FUDODACHI GEDANBARAI (STEP BACK) , ZENKUTSU DACHI YAKOZUKI, …
… FUDODACHI KIZAMIZUKI YODAN.
FUDODACHI SOTOUKE (STEP FORWARD), KIBADACHI EMPI, …
ZENKUTSU DACHI GYAKOZUKI.
KOKUTSU DACHI SHUTO UKE (STEP BACK), NUKITE, …
FUDODACHI KIZAMIZUKI YODAN.
KIBADACHI EMPI (RIGHT, TURNING FROM LEFT)
KIBADACHI EMPI (LEFT, TURNING FROM LEFT)
NEKO ASHI DACHI GEDANBARAI, YAKOZUKI (RIGHT)
SANSHIN DACHI MAWASHIUKE (LEFT) FACING FRONT
SANSHIN DACHI MAWASHIUKE (STEP FORWARD)
MIGI
OTHER SIDE (03 TIMES)
* JIYU KAMAE
HIDARI
(03 TIMES)
GEDANBARAI (STEP BACK 45 DEGREES FACING RIGHT)
KIZAMI YOKOGERI KEAGE, KIZAMI YOKOGERI KEKOMI
USHIROGERI (STEP FORWARD), URAKEN, YAKOZUKI
SHIZENTAI (JOI)
MIGI
(03 TIMES)
GEDANBARAI (45 DEGREES FACING LEFT)
KIZAMI MAWASHIGERI, URAMAWASHIGERI, USHIROGERI, URAKEN, …
GYAKOZUKI
BALANCE
MAEGERI, YOKOKEAGE, YOKOKEKOMI, MAWASHIGERI, USHIROGERI
(03 TIMES, HIDARI, MIGI)
KUMITE
JIYU IPPON KUMITE / SHOBU IPPON KUMITE OR ANY SUGGESTIONS FROM EXAMINER
KATA
SHITEI KATA MEIKIO, UNSU, WANKAN
TOKUI KATA (CHOOSE ONE OF THE 26 OFFICIAL KATAS)